REGULAMIN KLUBU AWIX-OIL
§1
DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

1. Klub – Program Lojalnościowy Klubu AWIX-OIL Przedsiębiorstwa AWIX OIL Kończalski Andrzej z siedzibą w Toruniu.

2. Organizator – Organizator Klubu, zgodnie z § 2 pkt 1 Regulaminu.

3. Uczestnik – osoba fizyczna, będąca stroną umowy o uczestnictwo w Klubie tj. osoba, która w trybie opisanym w Regulaminie przystąpiła do Klubu oraz otrzymała indywidualny Kod Rabatowy i/lub Kartę Rabatową.

4. Kod Rabatowy – forma obniżenia ceny usług lub towaru przysługująca Uczestnikowi, w szczególności w formie rabatu procentowego na wybrany rodzaj paliwa, obniżającego cenę danego paliwa o około 5 gr brutto/litr w zależności od aktualnej ceny tego paliwa na Stacjach Paliw AWIX-OIL w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej 71, Poznańskiej 21, Polnej 14, w Jeżewie przy ulicy Laskowickiej 8a oraz w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 9

5. Karta Rabatowa – forma obniżenia ceny usług lub towaru przysługująca Uczestnikowi za pomocą karty, w szczególności w formie rabatu procentowego na wybrany rodzaj paliwa, obniżającego cenę danego paliwa o około 5 gr brutto/litr w zależności od aktualnej ceny tego paliwa na Stacjach Paliw AWIX-OIL w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej 71, Poznańskiej 21, Polnej 14, w Jeżewie przy ulicy Laskowickiej 8a oraz w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 9 oraz w formie rabatu procentowego pomniejszającego należną kwotę brutto za mycie na myjniach samochodowych o 10% na Myjniach AWIX-OIL w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej 71, Poznańskiej 21, Polnej 14, w Jeżewie przy ulicy Laskowickiej 8a i w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 9. W przypadku wpisania w Formularzu Rejestracyjnym Kodu Rabatowego, Uczestnikowi przysługuje upust w wysokości wynikającej z danego kodu rabatowego. Kody rabatowe nadawane są przez Organizatora.
Wysokość upustu wynikającego z programu „Benefit dla pracownika” wynika z ilości zarejestrowanych pracowników danego przedsiębiorcy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

6. Regulamin – niniejszy regulamin w brzmieniu każdorazowo obowiązującym, określający warunki uczestnictwa w Klubie oraz warunki uprawnień do Kodów Rabatowych i/lub Kart Rabatowych, który uczestnicy akceptują, przystępując do Klubu.

7. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny na stronie www.awix-oil.pl/klubawix-oil/ Składany w sposób elektroniczny przez osobę przystępującą do Klubu, zawierający dane osobowe tej osoby (w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy oraz numer telefonu komórkowego), a także opcjonalnie zawierający Kod promocyjny i Nazwę firmy w której pracuje osoba przystępująca do Klubu (informacje o zakresie przetwarzania jej danych w ramach uczestnictwa w Klubie oraz umożliwiający wyrażenie przez nią zgód, o których mowa w § 6 ust. 10-11 Regulaminu.

8. Strona internetowa – serwis internetowy pod adresem www.awix-oil.pl/klubawix-oil/ Strona internetowa zawiera m.in. aktualne informacje o Klubie, Regulaminie oraz Formularz Rejestracyjny.

9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z 2016 119.1).

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Klubu jest Przedsiębiorstwo AWIX OIL Kończalski Andrzej z siedzibą w Toruniu przy ulicy na Zapleczu 10, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 879-115-94-21, REGON: 870376154.

2. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne, bezpłatne i nie obliguje Uczestników Klubu do żadnych świadczeń wobec Organizatora.

3. Klub ma na celu:

a) wyróżnienie zarejestrowanych w nim Uczestników poprzez przyznanie im indywidualnego Kodu Rabatowego lub wyrobienie indywidualnej Karty Rabatowej,
b) dostęp do specjalnych promocji w tym produktów o niższych cenach oferowanych na Stacjach Paliw i Myjniach AWIX-OIL,
c) budowanie długoterminowej relacji z Uczestnikami, poprzez oferowanie w przyszłości specjalnych ofert promocyjnych na towary i usługi na Stacjach Paliw i Myjniach AWIX-OIL oraz aktywną komunikację z nimi,
d) nagradzanie kodami rabatowymi w przyszłości aktywnych Uczestników Klubu.

4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami za pośrednictwem podanych przy rejestracji danych o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.

§3
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU I UZYSKANIE KODU RABATOWEGO LUB KARTY RABATOWEJ

1. Uczestnikami Klubu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Przystąpienie do Klubu wymaga prawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego poprzez podanie danych w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego, numeru telefonu komórkowego oraz wyrażenia wymaganych zgód o których mowa § 6 ust. 10-11 Regulaminu. Dodatkowo w celu użycia przypisanego upustu przedsiębiorcy korzystającego z „Benefitów pracowniczych” zawierający Kod promocyjny i Nazwę firmy w której pracuje osoba przystępująca do Klubu (opcjonalnie)

3. Osoba wypełniająca Formularz Rejestracyjny jest zobowiązana do podania aktualnych i prawdziwych danych o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.

4. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz wyrażenie wymaganych zgód odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej www.awix-oil.pl/klubawix-oil/

5. Każda osoba prawidłowo zarejestrowana w Klubie otrzymuje indywidualny Kod Rabatowy a od dnia 11 kwietnia 2022r. indywidualną Kartę Rabatową. Kod Rabatowy wysyłany jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez osobę rejestrującą się do Klubu w Formularzu Rejestracyjnym. Karta Rabatowa wysyłana jest na adres pocztowy wskazany przez osobę rejestrującą się do Klubu w Formularzu Rejestracyjnym lub przygotowana jest do odbioru w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo AWIX OIL Kończalski Andrzej, ul. Na Zapleczu 10, 87-100 Toruń.

6.. Od dnia 11 kwietnia 2022r. możliwe będzie korzystanie przez Uczestnika zarówno z indywidualnego Kodu Rabatowego, jak i indywidualnej Karty Rabatowej z zastrzeżeniem wyboru tylko jednej formy podczas danej transakcji.

7. Do Uczestników, którzy zarejestrowali się przed dniem 11 kwietnia 2022r. Organizator prześle wiadomość mailową z informacją o możliwości otrzymania Karty Rabatowej, która zostanie przesłana na adres pocztowy Uczestnika lub przygotowana do odbioru w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo AWIX OIL Kończalski Andrzej, ul. Na Zapleczu 10, 87-100 Toruń.

8. W przypadku jakichkolwiek zmian danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, Uczestnik Klubu powinien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres klub@awix-oil.pl

9. Do Klubu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania z tym, że Klub funkcjonuje od dnia 8 czerwca 2020 r.

§4
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Klubu mogą być zgłaszane: pisemnie na adres Organizatora, pocztą elektroniczną na adres klub@awix-oil.pl i mogą być zgłaszane przez Uczestników przez cały okres obowiązywania Klubu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jego zakończenia.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dane kontaktowe.

3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, Organizator może zwrócić się do Uczestnika o uzupełnienie danych, które przyczynią się do jej rozpatrzenia.

4. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

5. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego reklamacja została przesłana.

§5
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UCZESTNICTWA W KLUBIE

1. W razie przystąpienia do Klubu, Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać pisemnie na adres Organizatora albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail klub@awix-oil.pl

3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez Uczestnika obliguje Organizatora do odnotowania tego faktu, usunięcie z Klubu oraz usunięcia danych osobowych o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu w systemach informatycznych i bazach danych Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Klubu przez Uczestnika.

4. Organizator wskazuje przy tym, że dane osobowe Uczestnika, który odstąpił od uczestnictwa w Klubie nie będą przetwarzane dla jakichkolwiek innych celów niż ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

5. W przypadku odstąpienia od umowy uczestnictwa w Klubie, uważa się ją za niezawartą.

§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Andrzej Kończalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo AWIX OIL Kończalski Andrzej, pod adresem ul. Na Zapleczu 10, 87-100 Toruń, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej prze Ministra Gospodarki, NIP: 879-115-94-21, REGON: 870376154, zwany w Regulaminu – Organizatorem.

2. Do realizacji umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Klubu a Organizatorem na uczestnictwo w Klubie niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Oznacza to, że do uczestnictwa w Klubie niezbędne jest podanie danych osobowych (w tym imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego oraz numeru telefonu komórkowego) podczas procesu rejestracji w Klubie.

3. Do kontaktu z inspektorem danych osobowych u Organizatora służy następujący adres e-mail klub@awix-oil.pl

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji programu Klubu oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, co oznacza w szczególności:

a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu przesłania mu indywidualnego Kodu Rabatowego oraz przesyłania innych w przyszłości Kodów Rabatowych,
b) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez Organizatora,
c) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu kontaktu z nim w sprawach i opiniach o produktach, towarach, usługach, rabatach i promocjach u Organizatora,
d) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Organizatora,
e) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu przesyłania informacji handlowych przez Organizatora,
f) analizowanie korzystania z rabatów i promocji przez Uczestnika,
g) rozpatrywanie reklamacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu jest:

a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Uczestnik;
b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, rozpatrzenia reklamacji;
c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach o których mowa w § 6 ust. 10-11 Regulaminu (a więc odpowiednio wyrażenia: zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Organizatora, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego).

6. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na uczestnictwo Uczestnika w Klubie, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Żądanie lub sprzeciw o których mowa powyżej należy przesłać na adres Organizatora lub za pomocą email na adres: klub@awix-oil.pl.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Uczestnika (i) danych osobowych (ii) danych kontaktowych określonych w Formularzu Rejestracyjnym i wyrażenie wymaganych zgód jest niezbędne do zawarcia umowy na uczestnictwo w Klubie i realizacji tej umowy przez Organizatora. Niepodanie wyżej wymienionych danych oraz nie udzielenie wymaganych zgód, o których mowa w zdaniu poprzednim, przez Uczestnika uniemożliwia zawarcie umowy i przystąpienie do Klubu.

10. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika wymaganej zgody, Organizator może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez Organizatora, co w konsekwencji oznacza, iż Organizator będzie miał możliwość oferowania Uczestnikowi produktów lub usług Organizatora.

11. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika wymaganej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Organizator może przekazywać Uczestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Uczestnika adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika wymaganej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460), Organizator będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

12. Uczestnikowi, który wyraził zgody, o których mowa w ust. 10–11, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody o którym mowa powyżej należy dokonać u Organizatora, poprzez przesłanie informacji o cofnięciu na adres e-mail klub@awix-oil.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

13. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wycofania udzielonej zgody równoznaczne jest z utratą możliwości uczestnictwa w Klubie.

§7
STRONA INTERNETOWA KLUBU

1. Organizator udostępnia Stronę Internetową, na której opublikowany jest Formularz Rejestracyjny, Regulamin oraz inne informacje dotyczące Klubu.

2. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej lub systemów informatycznych obsługujących Klub w całości lub w części ich funkcjonalności, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i w zakresie do tego niezbędnym.

§8
ZAWIESZENIE ORAZ ZAKOŃCZENIE KLUBU

1. Organizator jest uprawniony do zawieszenia lub zakończenia Klubu w każdym czasie, z ważnych przyczyn, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 14- dniowego terminu w formie elektronicznej lub sms na wskazane przez Uczestnika adres e-mail bądź numer telefonu komórkowego.

2. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności: zmianę w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, mającą jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie Klubu, istotną zmianę sytuacji ekonomicznej, handlowej bądź marketingowej Organizatora.

3. W przypadku zawieszenia bądź zakończenia Klubu Uczestnikom nie będą przyznawane profity związane z udziałem w Klubie. W przypadku zawieszenia Klubu profity związane z uczestnictwie w Klubie nie będą przyznawane do czasu wznowienia Klubu.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającymi z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:

a) zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu – w zakresie do tego niezbędnym,
b) konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Klubu i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;
c) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym;
d) wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Klubu – w zakresie do tego niezbędnym;
e) możliwości zaoferowania Uczestnikom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym;
f) możliwości poszerzenia Klubu o nowych partnerów Organizatora – w zakresie do tego niezbędnym.

2. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach co najmniej na 14 dni przed terminem zmiany poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej oraz za pomocą przesłania zmienionego Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika przy rejestracji, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od Organizatora zmian w krótszym terminie.

3. Zmieniony Regulamin obowiązuje Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu nie zrezygnuje z uczestnictwa w Klubie poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu o którym mowa w § 5 Regulaminu.

4. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie ma skutki wskazane w Regulaminie.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Klubu w dowolnym momencie pod warunkiem poinformowania Uczestników na co najmniej 14 dni przed zakończeniem Klubu o terminie zakończenia Klubu.

6. Regulamin dostępny jest dla Uczestników, w szczególności na Stronie Internetowej.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2022 roku.

Załącznik nr 1

Progi – ilość zarejestrowanych pracowników

Upust na stacji paliw

Upust na myjni

do 10 pracowników -6 gr/brutto litr -10%
10 pracowników lub więcej -8 gr/brutto litr -10%
20 pracowników lub więcej -10 gr/brutto litr -10%