KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Andrzej Kończalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo AWIX OIL Kończalski Andrzej, pod adresem ul. Na Zapleczu 10, 87-100 Toruń, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej prze Ministra Gospodarki, NIP: 879-115-94-21, REGON: 870376154, zwany dalej jako AWIX-OIL.

AWIX-OIL wskazuje, że do realizacji umowy zawartej pomiędzy Uczestnikami a AWIX-OIL na uczestnictwo w Klubie niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to, że do uczestnictwa w Klubie niezbędne jest podanie danych osobowych podczas procesu rejestracji Uczestnika w Klubie zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Klubu AWIX-OIL.

AWIX-OIL wskazuje, że do kontaktu z inspektorem ochrony danych w AWIX-OIL służy następujący adres email klub@awix-oil.pl

AWIX-OIL wskazuje, że dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji programu Klubu oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AWIX-OIL. Oznacza to w szczególności:
a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu przesłania mu indywidualnego Kodu Rabatowego oraz przesyłania innych w przyszłości Kodów Rabatowych przez AWIX-OIL,
b) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez AWIX-OIL,
c) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu kontaktu z nim w sprawach i opiniach o produktach, towarach, usługach, rabatach i promocjach u AWIX-OIL,
d) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez AWIX-OIL,
e) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu przesyłania informacji handlowych przez AWIX-OIL,
f) analizowanie korzystania z rabatów i promocji przez Uczestnika,
g) rozpatrywanie reklamacji.

Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym w § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu jest:
a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Uczestnik;
b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, rozpatrzenia reklamacji;
c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach o których mowa w § 6 ust. 10-11 Regulaminu (a więc odpowiednio wyrażenia: zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Organizatora, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego).
Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem a AWIX-OIL na uczestnictwo Uczestnika w Klubie, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od AWIX-OIL dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika i wyrażenie wymaganych zgód jest niezbędne do zawarcia umowy na uczestnictwo w Klubie i realizacji tej umowy przez AWIX-OIL. Niepodanie danych osobowych oraz nieudzielenie wymaganych zgód przez Uczestnika uniemożliwia zawarcie umowy i przystąpienie do Klubu.

W przypadku wyrażenia przez Uczestnika wymaganej zgody, AWIX-OIL może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez AWIX-OIL, co w konsekwencji oznacza, iż AWIX-OIL będzie miał możliwość oferowania Uczestnikowi produktów lub usług AWIX-OIL.

W przypadku wyrażenia przez Uczestnika wymaganej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, AWIX-OIL może przekazywać Uczestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Uczestnika adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika wymaganej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460), AWIX-OIL będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Uczestnikowi, który wyraził zgody, o których mowa powyżej (a więc odpowiednio: zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez AWIX-OIL, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego), przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.